organization

組織

主に大学生の会員数名で構成される運営委員会が中心となって、任意団体として運営しています。また、関東地区、関西地区、九州地区で、それぞれの地域在住の会員が集まって、交流会や勉強会、会誌の発行、一般の学生や市民を対象としたセミナー等の企画運営を行っています。

その他、会誌の発行や交流会、新しい活動の試みなど、有志の会員が集まって継続的に進めている活動が多数あります。

湧源クラブ会員構成 (2000年8月10日時点)

※このデータはやや古いものです。

  • 会員数
    • 1071人(女332人・男739人)
  • 全会員の構成
分類高校大学修士博士社会人その他休止会員合計
会員数1473115847309211781071

※休止会員とは,住所不明のため連絡の取れない会員である.

※※近況報告提出未提出者が古いデータのままのため,高校生・大学生等については実態はこれより少ない可能性が高い.

  • 大学生・大学院生会員の専攻別構成
理学工学農学医・歯薬学法学経・商合計
大学生1995631196440415
院生692139801026131

※専攻別構成については,休止会員も含んでいるため,上の表の大学生・大学院生会員数と一致しない

  • 社会人会員の職業別構成
大学研究所医・薬メーカー官公金融教員総研商社
7545388420182313

※職業別構成については,休止会員も含んでいるため,上の表の社会人会員数と一致しない

[カテゴリ:1.湧源クラブの紹介]

{{lastedit 10}}